Stihovi iz Tore i Jevandjelja koji jasno pokazuju da je Bog Jedan

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Stihovi iz Biblije, i Tore i Jevandjelja koji jasno pokazuju da je Allah SWT. Jedan i Nedeljiv, i da ne postoji drugih celova Boga ili bilo kakvih drugih lica ili oblika.

Tora – Stari zavet

Ponovljeni zakon 4
“35 Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugog osim Njega.”

Ponovljeni zakon 4
“39 Znaj dakle i pamti u srcu svom da je Gospod Bog, gore na nebu i dole na zemlji, nema drugog.”

Ponovljeni zakon 6
”4 Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.”

Ponovljeni zakon  32
“39 Vidite sada da sam ja, ja sam, i da nema Boga osim mene.”

Izlazak 20
“2 Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog. 
3 Nemoj imati drugih bogova uza me.”

2. Samuilova 7
“22 Zato si velik, Gospode Bože, nema takvog kakav si Ti; i nema Boga osim Tebe”

1. Carevima 8
“60 Da bi poznali svi narodi na zemlji da je Gospod sam Bog i da nema drugog.”

2. Carevima 19
“Ti si sam, Bog svim carstvima na zemlji, Ti si stvorio nebo i zemlju”

1. Dnevnika 17
“20 Gospode, nema takvog kakav si Ti, i nema Boga osim Tebe”


Nemija 9
“6 Ti si sam Gospod; Ti si stvorio nebo, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima, i Ti oživljavaš sve to, i vojska nebeska Tebi se klanja.”

Psalmi 28
“31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je odbrana osim Boga našeg?”

Psalmi 86
“10 Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.”

Isaija 37
“16 Ti si sam Bog svim carstvima na zemlji, Ti si stvorio nebo i zemlju.”

Isaija 37
“20 Ti sam Gospod”

Isaija 43
“11 Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja”

Isaija 44
“6 Ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga.”

Isaija 44
“8 Ne bojte se i ne plašite se; nisam li ti davno kazao i objavio? Vi ste mi svedoci; ima li Boga osim mene?”

Isaija 44
“24 Ovako govori Gospod, Izbavitelj tvoj, koji te je sazdao od utrobe materine: ja Gospod načinih sve: razapeh nebo sam, rasprostreh zemlju sam sobom”

Isaija 45
“21 Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene.”

Isaija 46
“9 Pamtite šta je bilo od starine; jer sam ja Bog, i nema drugog Boga, i niko nije kao ja”

Osija 13
“4 A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje misirske, i Boga osim mene nisi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.”

Joil 2
“Da sam ja Gospod Bog vaš, i da nema drugog”

Zaharija 14
“9 I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime Njegovo jedno.”

Malahija 2
“10 Nije li nam svima jedan Otac? Nije li nas jedan Bog stvorio?”

Jevandjelje – Novi Zavet

Jevandjelje po Marku 12
“29 A Isus odgovori mu: Prva je zapovest od svih: Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini; 30 I ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest. 31 I druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema.
32 I reče Mu književnik: Dobro, učitelju! Pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugog osim Njega; 33 I ljubiti Ga svim srcem i svim razumom i svom dušom i svom snagom, i ljubiti bližnjeg kao samog sebe, veće je od svih žrtava i priloga.
34 A Isus videvši kako pametno odgovori reče mu: Nisi daleko od carstva Božjeg. I niko više ne smeše da Ga zapita.”

Jevandjelje po Jovanu 17
“3 A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.”

Jevandjelje po Jovanu 44
“44 Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite?”

Rimljanima 3
“30 Jer je Jedan Bog”

1. Korinćanima 8
“4 A za jelo idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu, i da nema drugog Boga osim jednog. 5 Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda: 6 Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.”

Ovde je Isus a.s. Gospod = Lord (engl.) = Rabb (arap.) = Gospodar na Zemlji, ili u Islamu Kalif – Imam, i potpuno je jasno iz citata da postoji Jedan Jedini Apsolutni Bog, a ovde je Atribut Otac.

Galatima 3
“20 Bog je jedan.”

Efescima 4
“6 Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.”

1. Timotiju 1
“17 A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.”

1. Timotiju 2
“5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus”

Jakovljeva 2
“19 Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli veruju, i drhću.”

Ovo su citati iz Biblije koji nesumnjivo pokazuju da je Jedan Bog – Allah swt. a da je Isus a.s. Njegov Poslanik i Kalif – Imam, posebno obratimo paznju na,
Jevandjelje po Marku 12, i
1. Korinćanima 8, i
1. Timotiju 2

gde je savrseno istina jasna.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s