U Tori i Jevadjelju – Otac i Sin

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Sin

“4 ovako veli Gospod nad vojskama: neka oni grade, ali ću ja razgraditi, i oni će se zvati: krajina bezakonička i narod na koji se gnevi Gospod doveka. 
5 I oči će vaše videti i vi ćete reći: Velik je Gospod na međama Izrailjevim.
6 Sin poštuje oca i sluga gospodara svog; ako sam ja Otac, gde je čast moja? I ako sam Gospodar, gde je strah moj? Veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: U čem preziremo ime Tvoje?“
Torah, Malahija 1

“21 U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja. 
22 I okrenuvši se k učenicima reče: Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, i ako Sin hoće kome kazati.
23 I okrenuvši se k učenicima nasamo reče: Blago očima koje vide šta vi vidite.
24 Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli videti šta vi vidite, i ne videše; i čuti šta vi čujete, i ne čuše.”
Jevandjelje, Luka 10

“1 Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.”
Torah, Psalmi 29

“1 A kad On vide narod, pope se na goru, i sede, i pristupiše Mu učenici Njegovi.
2 I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:
3 Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;
4 Blago onima koji plaču, jer će se utešiti;
5 Blago krotkima, jer će naslediti zemlju;
6 Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;
7 Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
8 Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti;
9 Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati;
10 Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
11 Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rđave reči lažući, mene radi.
12 Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.”
Jevadjelje, Matej 5

Ove reci koje su prisutne u Tori i Jevandjelju a ciji odredjeni delovi su dvosmisleni i zbunjujuci za onoga koji nema znanje o njima, a to su ucenjaci zabluda protumacili sa ciljem da mogu da tvrde sinovstvo coveka Allahu Uzvisenom, ili da mogu da tvrde Apsolutno Bozanstvo za coveka – a to ne znaci u bilo kom obliku ili liku Bozanstva coveka da je Apsolutno Bozanstvo, cak naprotiv, to ukupno pobija Apsolutno Bozanstvo za bilo kog coveka.

I ako covek pridje ovome otvorenim srcem trazeci znanje o Istini, kao sto Allah Uzviseni hoce od onih koje je stvorio, naci ce da je Isus a.s. slavio Allaha SWT. i hvalio Ga kad je rekao ove reci, i ako neko pogleda pravednim ocima videce da se ove reci odnose na sve Poslanike i Verovesnike a.s. koji su bili Dokazi (Hujjatullah) Allahovi protiv Kreacije i Njegovih naslednika na Njegovoj Zemlji.

Jer je svaki Hodza (Hujja – Dokaz) od Dokaza Allahovih SWT. najznaniji o Allahu medju ljudima svog vremena, stoga postaje jasno da je on jedini koji zna Allaha u svom vremenu, i takodje postaje jasno da niko ne poznaje Allahovog Namesnika pravim poznavanjem osim Allaha SWT., Koji ga je stvorio (“niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, i ako Sin hoće kome kazati”, Jevandjelje, Luka 10, 22)

I ovo isto se nalazu u govoru Allahovog Poslanika Muhameda sawas. svom Zameniku Aliju sinu Abu Taliba a.s., ”O Ali! Niko ne zna Allaha osim mene i tebe, i niko mene ne zna osim Allaha i tebe, i niko tebe ne zna osim Allaha i mene.” Mukhtasar Bas’air Al Darajat, strana 125

A takodje, covek bi znao istinu, da su cela Kreacija deca Allaha Uzvisenog Svemoguceg, jer On ima Milost prema njima kao sto otac ima prema svojoj deci, cak On SWT. je vise Milostiv prema Kreaciji nego majka prema svom detetu.

I svakako su Poslanici i Verovesnici a.s. omiljeni  i najvoljenija Kreacija Allahu Uzvisenom, jer su oni najzasluzniji da im Allah Mocni Sveti, bude Otac prema tom znacenju atributa Ocinstva, zato sto su se oni a.s. pokorili Njemu a nisu bili neposlusni Allahu Uzvisenom, kao sto je moralni sin poslusan i savestan prema svom ocu.
Stoga je ispravno reci da su oni a.s. deca Allahova, u opisu atributa deteta, ali oni nisu Apsolutno Bozanstvo, vec su postovane sluge i oni su zahvalni,
“I govore: “Milostivi je uzeo dete.” Slava Njemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni” (Sveti Kur’an Surat Al-Anbiya (21):26)

“Da je Allah hteo da dete ima, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi On hteo. Hvaljen neka je On; On je Allah, Jedini i Svemoćni!” (Surat Az-Zumar (39):4)

I to je jasno u Kur’anu da su oni a.s. ”…čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svetlost nad svetlošću!…” (Surat An-Nur (24):35), sto znaci, da su oni Allah SWT. u Kreaciji, oni su manifestacija Allaha SWT. i Lik Allaha SWT., kao sto hadis kaze,
“Uistinu, Allah je stvorio Adama po Svom Liku”
Al Kafi: zbirka 1, strana 134, Al Tawhid Al Sadouq, strana 103

Bog je rekao,
“26 Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju”
Tora, Postanak 1
,
Ali oni a.s. nisu Allah Uzviseni Svemocni.

I stoga sledi, da je pogled i potraga za njima a.s. pogled i potraga za Allahom SWT., videti njih jeste videti Allaha, kao sto pise u Jevandjelju,
“8 Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti;
9 Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati”
Matej 5

I u Kur’anu nalazimo isti govor,
“Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati” (Surat Al-Qiyama (75):22)

Prenosi se od Al Salt Al Hurrayra da je Imam Al-Ridha a.s. rekao, “Rekao je Allahov Poslanik sawas., “ Ko god je mene posetio tokom mog zivota ili posle moje smrti onda je on posetio Allaha, Svemoguceg, i Allahov Poslanik sawas. ce njega postaviti u najvisi stepen Raja. Stoga, ko god njega sawas. poseti u njegovom rangu u Raju od onda je on posetio Allaha Svetog, Mocnog.”
Pitao sam, ‘O sine Allahovog Poslanika sawas., sta znaci ova tradicija: ‘Nagrada za reci “La Ilaha Illa Allah – Nema boga osim Allaha’ je gledanje prema Licu Allaha Svemoguceg?
A on a.s. je rekao, “O Abi Salt! Ko god opisuje Allaha Svetog da On ima Lice, kao sto je lice koje sam ima, onda je on zaista nevernik, medjutim, Lice Allaha Uzvisenog, su Njegovi Poslanici, i Njegovi Verovesnici, i Njegovi Dokazi, neka je Milost Allaha sa svima njima, to su oni a.s. kojima se okreces prema Allahu Uzvisenom, i prema Njegovoj Veri, i poznavanju Njega, rekao je Allah Uzviseni,
“Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Lice Gospodara tvog, Veličanstvenog i Plemenitog”
(Surat Ar-Rahman (55):26-27)
Uyoun Akhbar Al Ridha a.s., zbirka 2, strana 106

Allah SWT. je rekao,
“Reci (O Muhamede): “Kad bi Milostivi imao dete, pa ja bih prvi bio od [njegovih] obožavatelja.” (Surat Az-Zukhruf (43):81)

Sto znaci da je Muhamed sawas. najblizi Allahu Uzvisenom, i on sawas. je prva Kreacija koju je Allah Sveti stvorio, i on sawas. je bio prvi koji je obozavao Allaha SWT.
Stoga, ako bi Allah SWT. imao sina (veoma visoko je Allah SWT. iznad toga), to bi bio Muhamed sawas.; jer uistinu, oni kazu da prvo sto je On SWT. stvorio je bilo dete/sin ili Rec.
Stoga, Muhamed koji je rekao, “Ja sam najbliza kracija Allahu, neka je slava Njemu, Uzvisenom”, nije rekao ‘Ja sam sin odvojen od Allaha SWT.’, niti je rekao ‘Ja sam Apsolutni Bog’, vec je rekao “Ja sam Abdullah (sluga Allahov SWT.) i sin Abdullah-e.”

“I govore: “Milostivi je uzeo dete.” Slava Njemu! Naprotiv, robovi su (to) cenjeni” (Surat Al-Anbiya (21):26)

Stoga, ko god trazi Istinu trebalo bi da bude precizan i iskren i posvecen u svojoj potrazi da bi Istinu dostigao i spasao sebe od Gneva Allaha Uzvisenog Svemoguceg.

“Oni govore: “Milostivi je uzeo dete!” – Vi, doista, nešto odvratno govorite! Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe što Milostivom pripisuju dete. Nezamislivo je da Milostivi ima dete” (Surat Mariyam (19):88-92)

Ahmed AlHasan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s