Koji je znacaj Kaabe?

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Koji je znacaj Kaabe?

Kaaba, ili Zabranjena Kuca Allaha je manifestacija i pojava Kuce iz Cetvrtog Carstva Nebeskog, koja je postavljena tamo da bi je Andjeli a.s. obilazili, i trazili oprost od Allaha swt., odgovorivsi Mu oko Kalifa Adama a.s.

“I kad reče Gospodar tvoj anđelima : “Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemlji halifu (namesnika).” Oni rekoše: “Zar će Ti halifa biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolivati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo.” On reče: “Ja znam ono što vi ne znate.” (Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):30)

A kad je Adam a.s. prestupio u odnosu na drvo znanja Porodice Muhameda a.s. i jeo sa njega (pogledaj ranije post o drvetu sa koga je Adam a.s. jeo) i drvetu odanosti,

“A Adamu smo odmah u početku naredili; ali on je zaboravio, i nije odlučan bio.” (Surat Ta-Ha (20):115)

Nije odlucan bio, sto znaci nije bio dosledan vernosti Porodici Muhameda a.s., i on a.s. je spusten na Zemlju i naredjeno mu je da obilazi Kaabu, da bi Allah swt. oprostio njegov nedostatak.

I Allah Uzviseni je odredio hodocasce Njegove Zabranjene Kuce – Kaabe da bi ljudi pokazali njihovu vernost Allahovom Dokazu (Hujjatullah) na Zemlji u svom vremenu, i da priznaju njihove nedostatke prema njemu a.s. Cak sta vise, Allah swt. je naredio Muslimanima da uzmu Kaabu kao svoju Kiblu (Pravac) prema Allahu swt., za razliku od ranijih naroda, cija je Kibla bila Baytul Maqdis (Al-Aqsa u Jerusalimu).

U vezi sa ovim postoje dve stvari:

1. Kaaba je tesno povezana sa odanoscu, kao hodocasce Kaabi je ucinjeno u cilju poznavanja Kalifa (namesnika) i da ljudi pokazu svoju odanost njemu i da mole za oprostaj svojih grehova zbog nedostataka prema njegovom a.s. pravu.
Svi Muslimani znaju da ce se Imam Al-Mahdi a.s. proglasiti Hodzom kod Kaabe, i Sunni i Shia.

2. Kaaba je Kibla (Pravac) molitve i klanjanja Allahu swt., iako je ranije klanjenje bilo prema Adamu a.s., Kalifu Allahovom swt. i Njegovom Dokazu ljudima. A klanjanje je bilo prema Svetlosti koje je bilo u Adamu as. a to je Svetlost Princa Vernika Ali ibn Abu Taliba a.s.

Tako da je prva Kibla prema kojoj su Andjeli a.s. okrenuli svoja lica i poklonili se bila prama Ali ibn Abu Talibu a.s.
Kibla nije Kaaba i kamenje, nego je Kibla dragulj kome je Kaaba dala zivot, a to je Kalif Allahov swt. i Njegov potpuni Dokaz protiv ljudi – Ali ibn Abu Talib a.s.
Jer je Ali a.s. rodjen u Kaabi, a vec znamo da sve sto je na Zemlji je u stvari manifestacija iz Carstava Nebeskih (pogledaj raniji post o stvaranju Zemlje za sest dana)

Izvor:
Masoodi Herodot Arapa, Murooj-udh-Dhahab (Zlatna livada), zbirka 2, strana 76
Muhammad ibn Talha el-Shafei u Matalib-us-saool, strana 11
Hakim in Mustadrak, zbirka 3, strana 483
El-Umari u Sharh Ainia, strana 15
Halabi u Sira, zbirka 1, strana 165
Sibt ibn al-Jauzi u Tadhkera Khawasil Ummah, strana 7
Ibn Sabbagh Maleki u Fusoolul Mohimma, strana 14
Muhammad bin Yousuf Shafei u Kifayet al-Talib, strana 261
Shablanji u Nurul Absar, strana 76
Ibn Zahra u Ghiyathul Ikhtisar, strana 97
Edvi u Nafhatul Qudsia, strana 41

I ovo je razlog zasto je Crni Kamen stavljen u ugao Kaabe, jer je on Knjiga Saveza koje je Allah swt. napravio sa Njegovim ljudima odanoscu Ali ibn Abu Talibu a.s.

Zbog toga, ko se okrene prema Kaabi prihvata ovim postupkom odanost Ali ibn Abu Talibu a.s. prinudom, iako neko ne veruje u to svojom recju i srcem.

“Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, hteli ili ne hteli” (Surat Ar-R’ad (13):15)

Voljno za one koji prihvataju odanost, a prinudom za one koji ne prihvataju.

“Zar ne znaš da se i onī na nebesima i onī na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mesec, i zvezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju.” (Surat Al-Hajj (22):18)

Ovde vidimo da oni koji se klanjaju Allahu swt. a zasluzili su Njegovu Kaznu, su oni koji ne priznaju vernost Aliju a.s. bilo recima bilo srcima, i oni su prisiljeni da to priznaju svojim delima klanjajuci se prema objektu u kome je rodjen Ali ibn Abu Talib a.s. a to je Kaaba.

I Allah Uzviseni Sveti ih ponizava klanjanjem, i to ce biti uzrok zaljenja za njih.
“A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.” (Surat Al-Hajj (22):18)

Znamo da Kibla usmerava ka Allahu swt. i njome mi treba da znamo Allaha swt. A znamo Njega Dokazima Njegovim na Zemlji.

Tako da je prava Kibla potpuni covek. Njime mi znamo Allaha, i on je Lice Allaha swt., Lice Kojim je Allah swt. pogledao svoju Kreaciju, pa je okretanje prema njemu okretanje prema Allahu swt.
A kompletan covek posle Muhameda sawas., je Ali ibn Abu Talib a.s. i on je gospodar Naslednika i Pristalica, i Allah Svemocni ga a.s. je izveo iz Kaabe da kaze ljudima da je ovaj covek vasa Kibla, i vase hodocasce za Mene je prema njemu,
jer Allah swt. je rekao, “Nisam stvorio Kaabu ni za koga drugog osim za Alija a.s., i da bi se Ali a.s. rodio u njoj. I ako bi Ja imao sina, on bi bio onaj koji je rodjen Mojoj Kuci.”

“Reci: “Kad bi Milostivi imao sina, ja bih bio prvi od obožavatelja!” (Surat Az-Zukhruf  (43):81)

Klanjao prema Svetoj Kaabi u kojoj je Ali ibn Abu Talib a.s. rodjen.

Onda, ko je vredniji da se uzme kao Kibla (Pravac) ka Allahu swt.; kamenje ili onaj a.s. koji je ucinio kamenje svetim rodeci se medju njima.

Isus a.s. je rekao,
Jevandjelje po Mateju 23
“16 Teško vama vođe slepe koji govorite: Ako se ko kune crkvom ništa je; a ako se ko kune zlatom crkvenim kriv je.
17 Budale slepe! Šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti.
18 I ako se ko kune oltarom ništa je to, a koji se kune darom koji je na njemu kriv je.
19 Budale slepe! Šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti?
20 Koji se dakle kune oltarom, kune se njim i svim što je na njemu.”

A dar na oltaru je pravac ka Allahu Jednom Uzvisenom, a pravac je Ali ibn Abu Talib a.s.

Poslanik sawas. je rekao, “Potpuno unistavanje Kaabe je bolje kod Allaha nego proliti krv jednom verujucem Muslimanu.”
Hadis Tirmidhi
i drugi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s